וואלה!
וואלה!
וואלה!
וואלה!

וואלה! האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

מיסוי שוק ההון בצל המשבר: מקלטי סערה לחברות

אבי נוימן ויוני לוי

20.11.2008 / 8:32

למשבר עלולה להיות השפעה רבה על החברות במשק, שהיקפי ההשקעה שלהן בשוק ההון גדולים בהרבה מאלה של יחידים. מהן השלכות המס של המשבר על חברות?>> בטור הקודם סקרנו את היבטי המס המשפיעים על יחידים כתוצאה מהמשבר הפיננסי. עם זאת, עוצמת המשבר עשויה להיות גדולה יותר עבור החברות, שכן היקפי ההשקעות שלהן בשוקי ההון גבוהים בדרך כלל משמעותית מהיקפי ההשקעה של כלל היחידים ומשקי הבית. במאמר זה נסקור את מורה הנבוכים להשלכות המס של המשבר הפיננסי בהתייחס לחברות.עיתוי קיזוז ההפסדים

מיסוי רווחי הון מניירות ערך, לרבות הכרה בהפסדי הון, מבוסס על עיקרון המימוש ולכן "הפסדים על הנייר" לא יוכרו לצורכי מס כל עוד לא מומשו בידי החברה. עם זאת, לאור ביטול סעיף 6 לחוק התיאומים, עולה שאלה לגבי תחולתו של "עיקרון המימוש" לגבי הכנסות/הפסדים מניירות ערך עסקיים, או המשמשים למימון ההון החוזר של החברה והם אינטגרליים לעסק.מ-2006 חלים כללי הוראות פקודת מס הכנסה לגבי הפסדים מניירות ערך, ושלא כמו בעבר קיזוז הפסדים מני"ע (הפרש ריאלי) לא יוגבל רק לקיזוז כנגד רווחים אחרים מניירות ערך, אלא ניתן יהיה לקזז את הפסדי שוק ההון גם כנגד רווח מרווחי הון אחרים, כגון רווח ממימוש השקעה במניות לא נסחרות, רווח הון ממכירת פעילות עסקית (מוניטין) ושבח מקרקעין שאינו מחויב כהכנסה עסקית.כיום, חברות יכולות לקזז את הפסדי שוק ההון כנגד הכנסות פירותיות באופן מוגבל. כך למשל, הן יכולות לקזז הפסדים מניירות ערך רק כנגד ריבית מאותו נייר, אך לא כנגד ריבית מני"ע אחרים, כגון ריבית שנתקבלה מאג"ח ממשלתיות או קונצרניות - זאת, מאחר ששיעור המס החל על הכנסות אלו בשנת המס גבוה מ-25%.קיזוז הפסדי הון מניירות ערך כנגד הכנסות מדיווידנדים רלוונטי רק לגבי דיווידנד שמקורו בחו"ל וחייב במס בידי החברה, או דיווידנדים ממפעל מאושר/מוטב (אם כי כאן מקוזז "הפסד יקר" כנגד "רווח זול").בעקבות ביטול חוק התיאומים, לא תינתן עוד הגנת שחיקה אינפלציונית על ניירות ערך שנמכרו בהפסד (חישוב נומינלי), כפי שהיה ערב ביטול החוק. לאור ההפסדים שנוצרו בשנת המס והמדד הגבוה, צפויה שחיקה ריאלית של כ-5% בהפסדים מניירות ערך. גם העברת הפסדי שוק ההון לקיזוז לשנים הבאות תיעשה נומינלית.כמו כן, על חברות לשאול את עצמן כמה שאלות.האם לחברה נבעו הפסדים מניירות ערך שטרם מומשו (הפסדים "על הנייר")?האם מומשו השנה ניירות ערך ברווח? האם מומשו השנה בידי החברה נכסי הון ברווח, כגון נכס נדל"ן, זכויות הוניות מכוח הסכמים ועוד? אם כן, יש לשקול מימוש ניירות ערך מפסידים עד גובה הרווח המדווח לצורך קיזוז.האם צפויה להתקבל השנה ריבית מניירות שספגו הפסדים?אם כן, יש מקום לשקול לממש את נייר הערך מיד לאחר קבלת הריבית, עד לתום שנת המס. אם הריבית צפויה להתקבל בשנה הבאה, יש מקום לדחות את מימוש נייר הערך.האם לחברה נבעו הפסדים מניירות ערך שמומשו השנה?האם צפוי פידיון של מק"מ עד לתום השנה או בתחילת השנה הבאה? אם כן, יש מקום למכור את המק"מ לפני מועד פדיונו, וליהנות משיעור מס נמוך יותר ואפשרות קיזוז הפסדים רחבה יותר.האם לחברה יש אחזקות בחברות זרות עם עודפים צבורים לחלוקה?אם כן, יש מקום לשקול משיכת דיווידנד עוד השנה ולקזז את ההפסדים מניירות ערך שמומשו השנה כנגד ההכנסה.דפוסים חדשיםסערת השווקים הביאה כבר כיום לשינוי דפוסי ההשקעה במכשירים פיננסיים בקרב חברות, תוך העדפת מכשירים פיננסיים סולידיים על פני מכשירים פיננסיים בעלי סיכון, כמו מניות. לשיקולי המס בעת שינוי דפוסי ההשקעה יש משקל מכריע בעת בניית תיק השקעות חדש. הנה שני שיקולים חשובים:העדפת מכשירים פיננסים הוניים על פני מכשירים פירותיים. הדבר יאפשר דחיית מס עד למועד מימוש הנכס, שיעורי מס נמוכים יותר בעת המימוש, אפשרות נוחה יותר לקיזוז הפסדי הון כנגד רווחי המכשיר והגנה אינפלציונית על ההשקעה. יש מקום לשקול השקעה בקרנות נאמנות פטורות במקום פיקדונות או אג"ח.מעבר מהשקעה בפיקדונות להשקעה בקרנות כספיות. לאור ביטול חוק התיאומים, בוטלה ההגנה האינפלציונית שהיתה קיימת על פיקדונות שמומנו מהון עצמי של חברות. לפיכך, מ-2008 נוצר חיסרון מס בהשקעה בפיקדונות, שההצמדה בגינן חייבת במס בידי חברות.העדנה הצפויה לקרנות הכספיות בעתיד נובעת, בין היתר, מהיותם מכשיר הוני כמפורט לעיל וכן בשל ההגנה האינפלציונית הניתנת לחברה בעת מימושן. לאור פריחת הקרנות הכספיות בתקופה האחרונה, יש לשים לב כי בשוק קיימות גם קרנות כספיות חייבות אשר אינן אופטימליות מהיבט המס לחברות.הלהיטים: רכישה עצמית ופידיון מוקדםלאור המפולת בבורסה, אנו עדים לגל של רכישות עצמיות ופדיונות מוקדמים של אג"ח בידי חברות. בביצוע רכישה עצמית של מניות טמונים יתרונות רבים, כגון תמיכה במחיר המניה, הקטנת היקף המניות הצפות והגדלת הרווח למניה, אפשרות להנפיק מחדש את המניות הרדומות בעתיד ללא הוצאות הנפקה משמעותיות, או לחלופין, להקצות מניות אלה לעובדים כחלק ממהלך תוכניות התגמול.גם בפידיון מוקדם של אג"ח טמונים יתרונות רבים, כגון איתות חיובי על מצבה הפיננסי של החברה, ניצול שערי ריבית יורדים ויצירת רווח. לצד פעולות אלה, עולות שאלות לגבי היבטי המס החלים בביצוע המהלך.בעת רכישה עצמית של מניות תחול במקרים מסוימים חובת ניכוי מס במקור על החברה. בעת הנפקה מחדש, אם הרכישה בוצעה בידי החברה, הרי שההנפקה מחדש אינה אירוע מס - ובלבד שמכירת המניות הרדומות אינה נושאת אופי מסחרי לפי מבחני חוזר מס הכנסה. עם זאת, אם הרכישה בוצעה בידי חברה בת, המכירה מחדש תיחשב לאירוע מס.בעת פדיון מוקדם של אג"ח, אם הרכישה בוצעה בידי החברה המנפיקה, הרווח מפדיון מוקדם יירשם כהכנסה לצורכי מס, ובמקרים מסוימים ניתן יהיה לקזז הפסדי הון מניירות ערך כנגד אותו רווח. אם הרכישה בוצעה על ידי חברה בת של המנפיקה, לא יירשם רווח מפדיון מוקדם, והוא יידחה למועד הפירעון הרשמי של האג"ח.החזרים בגין מימוש ניירות ב-2006-2007עם ביטול סעיף 6 לחוק התיאומים, והמעבר למיסוי ניירות ערך לפי הוראות פקודת מס הכנסה, עלתה השאלה מהו שיעור המס על מימוש ניירות ערך בידי חברה, שחלו עליה הוראות חוק התיאומים ערב תיקון 147 - כלומר אם יחול מס חברות רגיל או מס אחיד של 25%.באחרונה הבהירה רשות המסים כי על אף לשון הוראת השעה, שיעור המס שיחול על מימוש ניירות ערך שנרכשו מיום 1.1.06 יהיה 25%. לאור העובדה כי שוקי ההון הניבו תשואות חיוביות ב-2006-2007, על חברות לבדוק את דיווחיהן ולוודא כי לא שילמו מסי יתר.-נוימן, רו"ח ומשפטן, הוא שותף במחלקת המסים של קסלמן וקסלמן PwC ישראל; לוי (רו"ח) הוא מנהל במחלקת המסים במשרד. אין לראות במאמר משום חוות דעת או המלצה מקצועית

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully