וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

הרווח של שמלצר התאפס, אלעזרא עובר להפסד

יורם גביזון

3.12.2008 / 7:06

אלבר ושלמה, חברות הליסינג התפעולי, כבר לא מרוויחות ממכירת כלי רכב. הן מתמודדות עם ירידה באשראי החוץ-בנקאי ומקטינות השקעות במכוניות חדשות. ואולם מחנק האשראי לא מפריע לאלבר לסייע לבעלת השליטה - ולרכוש 38% ממניות הכשרה ביטוח ב-39 מיליון שקל>> המשבר הפיננסי נותן את אותותיו בתוצאות הכספיות של חברות הליסינג התפעולי. שלמה אחזקות (לשעבר ניו קופל), שבשליטת שלמה שמלצר, רשמה איזון ברווח הנקי ברבעון השלישי של 2008. זאת, בהשוואה לרווח של 21 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2007.הכנסות החברה גדלו ב-15.8% ברבעון השלישי של 2008 בהשוואה לרבעון המקביל, והסתכמו ב-491 מיליון שקל. הגידול בהכנסות נובע מאיחוד הכנסות חברת השכרת הרכב שלמה, שמוזגה לשלמה אחזקות בראשית אוגוסט 2008 ותרמה הכנסות של 302 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2008 - בהשוואה ל-261 מיליון שקל ברבעון המקביל.

גורם נוסף לגידול בהכנסות היה הפעלת שלמה כ.א.ל שעוסקת בליסינג תפעולי "יבש", שבו החברה מממנת את רכישת כלי הרכב על ידי הלקוח וסולקת את התשלומים. החברה מקבלת מהלקוח מקדמה של 30% מערך הרכב בתחילת העסקה, ונותנת אופציה ללקוח לרכוש את הרכב בסוף התקופה תמורת 40%-50% מערכו, שמשולמים בתום שלוש שנים, כשהיתרה משולמת ב-30 תשלומים שווים.הרווח הגולמי של החברה גדל בשיעור מזערי של 0.8% ברבעון השלישי של 2008 בהשוואה לרבעון המקביל, והסתכם ב-126 מיליון שקל, שהם 25.7% מהמחזור - לעומת 29.5% מהמחזור ברבעון המקביל. השחיקה ברווחיות נובעת בין היתר מאיזון במכירת כלי רכב, בהיקף כולל של 294 מיליון שקל. זאת, לעומת רווח של 8 מיליון שקל ממכירת כלי רכב ב-264 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2007.השחיקה ברווחיות ממכירת כלי רכב נובעת מהורדת המחירים במחירון לוי יצחק בציפייה להפחתת מחירי הרכב בינואר 2009, על רקע הערכת משרד האוצר כי המחירים בקבוצות השימוש יירדו. הפיחות המואץ של השקל ברבעון הרביעי של 2008 צפוי להערכת חברות הליסינג לגרום לכך שהמחירים של קבוצות הרכב לצורך קביעת שווי השימוש ברכב חברה לא יירדו, ועל כן, לעדכון כלפי מעלה של מחירון לוי יצחק ולשיפור ברווחיות ממימוש כלי רכב.מלאי כלי הרכב של שלמה אחזקות שמיועדים למימוש (מכירה) תפח ל-115 מיליון שקל בסוף הרבעון השלישי של 2008, בהשוואה ל-54 מיליון שקל בסוף הרבעון המקביל ב-2007. מלאי זה מייצג 1,900 כלי רכב בסוף הרבעון החולף, בהשוואה ל-900 בסוף הרבעון המקביל. בכירים בשלמה מסבירים את הגידול ביתרת המלאי בעיתוי החתימה על עסקות ליסינג ומציינים כי מספר הימים שחולפים עד למכירה לא השתנה מהותית.ניתור של 47% בהוצאות המימון של החברה ברבעון החולף לעומת המקביל לו ב-2007 ל-81 מיליון שקל איפס את הרווח מפעולות של החברה בהשוואה לרווח של 30 מיליון שקל מפעולות ברבעון המקביל.הגידול החד בהוצאות המימון נובע מהעלייה בהיקף הפעילות של החברה, ומעלייה של 2.1% במדד הידוע (ביום סגירת המאזן) ברבעון השלישי של 2008. שלמה מדווחת החל ברבעון השני של 2008 על הוצאות המימון של החברה לפי סעיף 7-AG לתקן החשבונאות הבינלאומי 39, שלפיו החברה אומדת מדי סוף רבעון את שיעור הריבית האפקטיווית לרבעון העוקב על הלוואותיה צמודות המדד, על פי חילוץ ציפיות האינפלציה לרבעון העוקב מהפער בין התשואות על איגרות החוב צמודות המדד לאיגרות החוב השקליות הלא צמודות שנסחרות בשוק ההון.עד למועד פירעון ההלוואה שלמה אחזקות מתחשבת בעליית המדד בפועל על ידי שערוך יתרת ההלוואות צמודות המדד לסוף הרבעון השוטף על פי המדד הידוע בתאריך סגירת המאזן. התקן החדש מחליק את השפעת השינויים במדד על פני תקופת ההלוואה בהשווואה למדיניות החשבונאית הקודמת, שעל פיה מלוא השפעת עליית המדד הידוע ברבעון החולף על יתרת קרן ההלוואה היתה נזקפת כהוצאת מימון ברבעון.שלמה אחזקות בוחנת את השפעת המשבר הפיננסי הגלובלי על הכלכלה המקומית ועל פעילותה למשל בעקבות סגירת חברות ופיטורי אלפי עובדים בעיקר בענף ההיי-טק וכן ייקור האשראי והירידה בזמינותו. החברה נערכת להתאמת צי המכוניות שלה בהתאם לצרכיה, לביקושים ולשימור ולהגדלה של מסגרות האשראי הזמינות לה, בעיקר במערכת הבנקאות.כבר עתה ניתן להבחין בירידה בחלקו של המימון החוץ בנקאי בפעילות החברה. האשראי החוץ-בנקאי באמצעות הנפקת אג"ח ירד ל-680 מיליון שקל, שהם 11.9% מהמאזן, בסוף הרבעון השלישי של 2008 - לעומת 772 מיליון, שהם 15.6% מהמאזן, בסוף 2007.אלבר: לא משנים את מדיניות הפחתהדו"חות הכספיים של אלבר מקבוצת אלי אלעזרא חושפים בצורה מוחשית את משבר האשראי והשפעתו על המשק ועל חברות הליסינג. אלבר סיימה את הרבעון השלישי של 2008 בהפסד של 816 אלף שקל בהשוואה לרווח של 3.3 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2007.הכנסות החברה צמחו ב-10.9% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2007 והסתכמו ב-226 מיליון שקל בעקבות גידול של 14% בצי כלי הרכב של החברה - ל-34,400 בסוף הרבעון השלישי. עם זאת, נראה שאלבר החלה בתהליך התאמת הצי למחנק האשראי במשק ולירידה בביקושים. מצבת כלי הרכב ירדה ברבעון החולף בהשוואה לסוף הרבעון השני ב-370 כלי רכב בהשוואה לגידול של 1,100 כלי רכב במקביל ב-2007 וגידול של 1,770 כלי רכב ברבעון השני של 2008.מגמת הצמצום ניכרת גם בירידה ברכישת כלי רכב חדשים ל-218 מיליון שקל לעומת 262 מיליון שקל ברבעון המקביל, ובירידה בהשקעות נטו בכלי רכב ל-108 מיליון שקל ברבעון החולף, לעומת 182 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2007. כמו כן, מגמה זו באה לידי ביטוי בירידה באשראי הספקים של החברה - 101 מיליון שקל בסוף הרבעון החולף, לעומת 217 מיליון שקל בסוף הרבעון המקביל.הרווח הגולמי של אלבר ירד ב-9% ברבעון השלישי של 2008, בהשוואה לרבעון המקביל, והוא הסתכם ב-55.5 מיליון שקל, שהם 24.5% מהמחזור. זאת, בהשוואה ל-29.9% מהמחזור ברבעון המקביל ב-2007. הסיבה העיקרית לירידה ברווח וברווחיות הגולמית היא מעבר להפסד של 4.3 מיליון שקל ממימוש כלי רכב ברבעון החולף, בהשוואה לרווח של 1.9 מיליון שקל ברבעון המקביל.הירידה ברווחיות ממימוש כלי רכב ברבעונים האחרונים הובילה את דירקטוריון אלבר לדון בשאלה אם צריך לשנות את מדיניות הפחת של החברה. הדירקטוריון החליט בשלב זה שלא לשנות את המדיניות, בהתחשב בירידה במלאי כלי הרכב העומד למכירה - מ-91 מיליון שקל בסוף הרבעון השני ל-69 מיליון שקל בסוף הרבעון השלישי - וההערכה כי על בסיס שערי החליפין הנוכחיים, מחירי כלי הרכב החדש לא יופחתו בתחילת 2009 כפי שהוערך קודם לכן.אלבר החלה בחודשים האחרונים בביצוע פעולות שנועדו להגדיל את שיעור הרווחיות ממכירת כלי רכב - כולל הפסקת החלפת רכב יזומה לפני תום תקופת הליסינג; הארכת חוזי הליסינג לתקופות נוספות מעבר לתקופות שלוש השנים המקוריות וביצוע של חוזי ליסינג לתקופות קצרות של רכב משומש; פעולות לצמצום היקף המכירות לסוחרי רכב; וכן פתיחת מגרשי רכב חדשים והגברת יכולת המכירה של החברה. נראה שמטרת חלק מהצעדים היא להקטין את היצע המכוניות העומד למכירה ולהעניק לחברה שליטה טובה יותר בתהליך כדי למנוע שחיקה עמוקה יותר במחירי כלי הרכב העומדים למכירה.הירידה בהשקעות בכלי רכב חדשים מאפשרת לאלבר לרכוש 38% ממניותיה של חברת הכשרת ביטוח תמורת 39 מיליון שקל מידי חברת אלעזרא החזקות שהיא בעלת השליטה בחברת אפרידר, בעלת השליטה באלבר. אלבר השקיעה מיולי 2008 ועד ה-1 בדצמבר 66 מיליון שקל ברכישת 88 מיליון אגרות חוב מסדרות ג', ד', ה' ו-ו' שהונפקו על ידה.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully