וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

מה מסתתר בחוק ההסדרים

מאת מוטי בסוק

30.7.2010 / 7:14

67 סעיפים כולל חוק ההסדרים שאושר בממשלה. מה הבשורות שהוא מביא לאזרחי ישראל? ? תוכנית ויסקונסין, שבוטלה רק לפני כמה חודשים ברעש גדול, תחזור - ואף מובטל לא יקבל פטור מהתייצבות בלשכת התעסוקה ? חוק הדיור הציבורי, שיישומו נדחה כבר 12 שנה, יבוטל, והתוספת בקצבאו
תעסוקההחזרת תוכנית ויסקונסיןחקיקה מחדש של תוכנית ויסקונסין, עם שיפוריםהגברת האכיפה מול מעסיקי עובדים שלא כחוקיבוצעו תיקונים בחוק הכניסה לישראל ותיקון בחוק שירות התעסוקה, האוסר על גביית דמי תיווך לעבודה מהעובדהגדלת מספר התייצבויות החובה בלשכת התעסוקהמוצע גם לחייב את כל דורשי העבודה להתייצב בלשכות התעסוקה, ללא מתן פטוריםדיווח מקוון חודשימעבידים יחויבו להגיש את טופסי השכר והניכויים של עובדיהם לרשות המסים באופן מקוון - פעם בשלושה חודשים ב-2011 ופעם בחודשיים ב-2012שיתוף מידע בין גופיםתתאפשר העברת מידע בין רשות המסים לבין הממונה על תחום התעסוקה במשרד התמ"ת, כדי להקים מאגר נתונים לצורכי התוכנית לעידוד התעסוקהפיננסיםהרחבת סמכויות הפיקוח והאכיפה של הממונה על שוק ההוןיוגדלו גם סכומי הקנסות שהממונה יוכל להטילמערכת סליקה פנסיוניתתוסדר הקמתה ופעילותה של מערכת מרכזית לייעול העברת מסרי מידע ולסליקה כספית בתחום החיסכון הפנסיוני. על המערכת יפקח הממונה על שוק ההון באוצרביטול הצורך באישור ועדת העבודה לשינוי בתקנון האחיד שחל על קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדרהקמת מרכזי מחקר ופיתוח שישמשו את התעשייה הפיננסית העולמיתהמדען הראשי והממונה על התקציבים יגבשו תוכנית לעידוד גופים פיננסיים להקים בישראל מרכזי מו"פתיקון הגדרת "קרן נאמנות חייבת" ו"קרן נאמנות פטורה" בפקודת מס הכנסהאפשרות לשינוי סיווג של קרן נאמנות חייבת לקרן פטורה באופן קבועתשתיותגוף פרטי בעל רישיון לייצור חשמל יוכל למכור חשמל גם ללקוחות רחוקים ממנוהגברת התחרות בתחבורה הציבוריתניצול רשת החשמל לשימושי תקשורתהפעלה של הנתיב המהיר בכניסה לתל אביב באישור שרי האוצר והתחבורההגברת התחרות בתחום הספנות ועידוד התחרות בשיווק תוצרת חקלאיתהטלת אגרות על בקשות לאישור תוכניות הנדסיות למתקני גז טבעישילוב נציגי האוצר והתשתיות במועצה המייעצת לפי חוק הנפטתקשורתהגברת התחרות בענף הסלולרהממשלה מציעה הכנסת מפעיל חדש לענף הסלולר במטרה להגביר את התחרות. במקביל, מוצע גם להרחיב את היצע התדרים בתחוםהבראת השידור הציבוריתיקונים בחוק רשות השידור, כולל ביטול מליאת הרשות והוועד המנהל שלה, שנהפכו עם השנים לגופים פוליטיים ומינוי מועצת רשות במקומם. מוצע גם להעלות את האגרההרחבת התשתיות לפס הרחב באינטרנטמתן אפשרות לחברת החשמל לספק שירותי נישה לאינטרנט בהתאם לרישיון שיינתן להניצול התשתיות הדיגיטליות ושיפור השירות לאזרח בתחום הטלוויזיה הרב-ערוציתהגברת ניצול תשתיות לשימושי תקשורתפישוט הרגולציה על תעריפיםהסרת הפיקוח על המחירים של חלק מהשירותים של חברת הדואר. מוצע גם לאשר לבזק לשווק סלי תעריפיםבעל רישיון המחויב בביצוע התקנה או התאמה של מתקן בזק (ציוד אלקטרוני) יחויב לפעול על פי הנחיות כוחות הביטחוןרשויות מקומיותביטול חוק הרשות לפיתוח ולקידום התרבות, התיירות וקשרי החוץ של ירושליםבהסכמת עיריית ירושליםהעברת תשלומים מהמדינה לרשויותביטול החוק הקובע מועדים שבהם נדרשת המדינה להעביר תשלומים לרשויות המקומיותייעול פעילות הפיתוח ברשויות מקומיותעיגון בחקיקה כללית של ראשית גביית אגרות והיטלי פיתוח ברשויות המקומיותעד כה נגבו באמצעות חוקי עזר עירונייםעידוד התעסוקה בירושלים, חיזוק הכלכלה ומניעת הגירה שליליתהעצמת הגבייה ברשויות המקומיותהרשויות המקומיות יתנו אישורים עבור תשלום כל החובות העירוניים לצורך קבלת הטבות מס מרשות המסים - רק למי ששילמו את כל חובותיהם כחוקנדל"ןמיסוי ומס ערך מוסף לקבוצות רכישהקביעת הוראות מס מיוחדות לעסקות המבוצעות בידי קבוצות רכישה, כדי להשוות את חובות המס בין רוכשי דירה במסגרתן לבין רוכשים אחריםביטול חוק הדיור הציבורימוצע לבטל את החוק שנחקק לפני 12 שנה. החוק אמור להיכנס לתוקף ב-1 בינואר 2011קיצור תקופת עשיית השומה בחוק המקרקעין ומעבר לשומה עצמיתהרחבת היצע הדיורהדבר יעשה על ידי תיקון חוק פינוי-בינוי והקטנת הרוב הדרוש להסכמת בעלי דירות לעסקות פינוי-בינוימיגון וחיזוק מבניםמשפטחילוט רכושייקבעו הסדרי רוחב מקיפים המאפשרים תפיסה וניהול של רכוש שבית המשפט הורה לחלטו במסגרת המאבק בפשיעה, בהלבנת הון ובמימון טרורערעורים בעניינים אזרחייםכל הערעורים האזרחיים על פסקי דין של בית משפט השלום יידונו בבית המשפט המחוזי בפני שופט יחיד. כיום נדונים ערעורים שסכומם עולה על 300 אלף שקל בפני הרכב של שלושה שופטיםניוד תיקיםלמנהל בתי המשפט תוענק סמכות גורפת לנייד תיקים בין בתי משפט, כשהשיקול היחיד הוא חלוקת העומס בין בתי המשפטהרחבת סמכויות מערך הפיקוח העירונימוצע להעניק לפקחים עירוניים סמכויות הנתונות למאבטחיםהטלת קנסות מינהליים גבוהים על מי שהונה את הביטוח הלאומירפורמה בהוצאה לפועלשינוי ההסדר הקיים שלפיו הקמה או סגירה של לשכת הוצאה לפועל נעשית באמצעות צו של שר המשפטים, הטעון את אישורה של ועדת החוקה של הכנסתבריאותהגברת השקיפות לגבי תרומות לגורמים העוסקים בתחום הבריאותמתן מרשם על ידי רוקחמוצע לתקן את פקודת הרוקחים ולקבוע כי בתנאים מסוימים, רוקח יהיה רשאי לרשום מרשם לתרופה במקום רופאתימשך שיטת ההתחשבנות בין קופות החולים לבתי החולים הציבורייםמוצע להאריך עד 2013 את הוראת השעה שנקבעה בחוק ההסדרים ל2002- ונועדה לרסן את הגידול בהיקף האשפוזיםיוטל קנס על מבוטח בקופת חולים שלא הגיע לתור אצל רופא מקצועימשרדי הממשלהשיפור מערך הפרסום הממשלתייותר לפרסם באינטרנט במקום בעיתונותשינוי נוהלי תקצוב לפרויקטי המדען הראשיהמדען הראשי יפעל לשינוי הנהלים של תוכנית החממות הטכנולוגיות ובכלל זה את נוהלי תקצוב הפרויקטים, ובנוסף יקבע שהזכיינים ייבחרו בהליך תחרותיצמצום כוח אדם במשרדי הממשלההפחתה של רכיבי השכר במשרדי הממשלה וביחידות הסמך בשיעור של 1% בבסיס התקציב ב2011- וב-2012הקטנת הקצבת האוצר לביטוח הלאומיהעלאת גיל הפרישה של אנשי הקבעבישיבת הממשלה לפני שבועיים סוכם שגיל הפרישה הממוצע של אנשי הקבע יעלה בהדרגה ל-50. ההוראות יחולו גם על שוטרים, סוהרים ועובדי שירות הביטחוןהמצאות בעלות אופי ביטחוניקביעת נהלים חדשים לגבי בדיקת בקשות לפטנטים בתחומים הביטחוני והגרעיני, וקביעת הוראות שיחולו על עובד בשירות המדינה המבקש לרשום פטנטתיקון חוק שעות עבודה ומנוחהשר התמ"ת יהיה מוסמך לאשר הסכם קיבוצי להארכת שעות העבודה מעבר לשמונה שעות ביום או 45 שעות בשבועהעלאת דמי הביטוח הלאומי שמשלם המעבידהעלאה בדמי הביטוח הלאומי שישלם מעביד עבור עובדים ששכרם גבוה מ60%- מהשכר הממוצע במשקשינוי התקרה המרבית שעליה משלמים ביטוח לאומיעד למשבר הכלכלי התקרה על תשלומי ביטוח לאומי היתה חמש פעמים השכר הממוצע במשק. בעקבות המשבר הועלתה התקרה, בהוראת שעה, ל10- פעמים השכר הממוצע. הממשלה מציעה להוריד את התקרה ב2011- לשמונה פעמים השכר הממוצע, וב2012- לשבע פעמים השכר הממוצעהידוק הבקרה על היטלי סחרחינוך והשכלהצמצום פטור ממס למלגה לסטודנטהגבלת מספר התלמידים בלימודי מיומנויות היסודחוק לימוד חובה קובע כי תלמידי כיתות א' ו-ב' ילמדו את מיומנויות היסוד בכיתות מצומצמות במסגרת 10 שעות שבועיות החל משנת הלימודים הקרובה לכתות א' ושנת הלימודים הבאה לכתות ב'. הממשלה מציעה להותיר את מסגרת הזמן על חמש שעות שבועיות ולדחות את יישום התוכנית להגדלת מספר השעות השבועיות בשלוש שניםדחיית יישום יום חינוך ארוךמוצע לדחות שוב את החלת החוק, שנחקק ב1997-, לתחילת שנת הלימודים ב-2016רווחהדחיית התוספת הצפויה בקצבאות הילדיםדחייה בשנה של עדכון קצבאות הילדים, שנועד להתבצע באפריל 2011 ובאפריל 2012הצמדה חלקית של גמלאות, קצבאות ותשלומים שוניםהממשלה מציעה כי ב-2011 ו2012- יהיה עדכון מופחת, של 1.5%, בקצבאות, בגמלאות ובמענקים שניתנים לפי חוק הביטוח הלאומיהמשק הישראליתמריצים לעידוד רמת התחרותיות והפיתוח של התעשייההדבר ייעשה באמצעות תיקון בחוק לעידוד השקעות הוןתמריצי מיסוי לעידוד ופיתוח התעשייה עתירת הידעהשקעות במניות של חברה עתירת מו"פ יוכרו כהוצאה. אדם שהוזמן לישראל על ידי מוסד להשכלה גבוהה יהיה פטור ממס במשך חמש שניםרפורמה מקיפה בחוק רישוי עסקים לשם ייעול המערכת

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully