וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

בנק הפועלים הגביל הבונוס ליו"ר ולמנכ"ל ל-4 מיליון שקל - עם חבילת אופציות נאה

מאת אתי אפללו

2.9.2010 / 6:49

הפועלים פירסם אתמול את תוכנית התגמול ארוכת הטווח שלו, ובה קנסות על אי השגת יעדים עד למקסימום של 3.3 מיליון שקל ליו"ר ולמנכ"ל>> דירקטוריון בנק הפועלים אישר אתמול את תוכנית תגמול הבכירים שלו, בהתאם לעקרונות שקבע בנק ישראל (ראו תיבה). מטרת תוכנית היא לקבוע כללים לחישוב שיעור מרכיבי תגמול הבכירים בבנק שאינם שכר. זאת על מנת לא לעודד את הבכירים בבנק ליטול סיכונים מופרזים לזמן קצר כדי לקבל בונוס גבוה.הוביל את בניית תוכנית התגמול מטעם בנק הפועלים הדירקטור החיצוני פרופ' ישראל רונן, בליווי משרדו של רו"ח יצחק סוארי. התוכנית כוללת שני אמצעי תגמול נוסף על השכר החודשי של המנהלים בבנק: בונוסים ואופציות. אלה משתנים בין היו"ר והמנכ"ל לבין חברי ההנהלה, למשל מנהלי חטיבות.

בנק הפועלים העניק לאחרונה הקלות בבונסים לעובדיו הלא בכירים, לאחר שהגיע להסכמות עם הוועד בעניין, והוריד את המדרגה המזכה בבונוס לעובדים מתשואה על ההון של 8.5% ל-7.5%.בקביעת הבונוס לחברי ההנהלה, בנק הפועלים מתבסס על שיעור ההפרש בין התשואה על ההון מפעולות רגילות (כלומר ללא אלמנטים חד-פעמיים) לבין שיעור רצפה שאותו הוא מכנה "מחיר ההון". מחיר ההון יהיה 8% ב-2011. ב-2012 הוא יהיה 8.75%, ולאחר מכן מחיר ההון ייקבע על ידי הדירקטוריון, אך הוא לא יפחת מ-8.5%.עד 1.35 מיליון שקל בונוס לחבר הנהלהבכל שנה שבה ההפרש יהיה חיובי ומעל ל-0.5% מהרצפה, יחולק בונוס. הבונוס יגדל ככל שההפרש יהיה גדול יותר - עד לתקרת הפרש של 6%. הפרש כזה מייצג תשואה על ההון מפעולות רגילות של 14%-14.75% - ברף העליון של יעד התשואה שאליו מכוון הבנק. התקרה נקבעה על מנת שלא לעודד את המנהלים לקחת סיכון מעל לתיאבון הסיכון שקבע הדירקטוריון.כך למשל, ב-2007 היתה התשואה על ההון מפעולות רגילות 16.2% וב-2006 התשואה על ההון היתה 14.8%. עם זאת לאחר המשבר הכלכלי ובשל סביבת הריבית הנמוכה, הבנקים מתקשים יותר להשיג תשואות על ההון. ברבעון השני 2009 השיג הפועלים תשואה על ההון של 9.9% ובשנה כולה היא היתה 6.7%. ב-2008 התשואה על ההון היתה שלילית.בנוסף נקבע הליך למתן קנסות לחברי הנהלה על ביצועים חלשים. כך, בשנה שבה הפרש התשואה בין התשואה על ההון לבין מחיר ההון יהיה שלילי ונמוך מ-0.5%-, ייקנסו המנהלים עד תקרת פער של 6.5%. לדוגמה, ב-2011 ייקנסו המנהלים אם ישיגו תשואה על ההון מפעולות רגילות של 7.5% ומטה. עם זאת, לדירקטוריון יש סמכות לבטל את הקנס אם יהיו נסיבות חיצוניות מיוחדות המשפיעות על כל מערכת הבנקאות.הבנק ייחשב מדי שנה תקציב בונוסים כולל, הנגזר מהפרש התשואה, ההון העצמי הממוצע של הבנק ומשכורת ממוצעת של חבר הנהלה. לאחר מכן יחולק התקציב בין חברי ההנהלה בהתאם לציון אישי, המורכב מעמידה ביעדי ביצוע וכן מחוות דעת של המנכ"ל ציון קינן. בכל מקרה, המענק השנתי החיובי לחבר הנהלה בודד לא יעלה על 18 משכורות, והמענק השלילי לא יעלה על 10 משכורות. משכורת חודשית ממוצעת של חבר הנהלה היא 75 אלף שקל ברוטו. כלומר, גובה התגמול לא יעלה על 1.35 מיליון שקל וגובה הקנס לא יעלה על 750 אלף שקל.לאחר שנקבע גובה המענק, חברי ההנהלה לא יקבלו אותו מיד באותה שנה, אלא הוא ייצבר. היתרה תיכנס ל"חשבון רעיוני" של חבר ההנהלה, ובכל שנה הוא יקבל 50% מהסכום שנמצא בחשבון. בשנה שבה נקנסים חברי ההנהלה, ההכנסות ינוכו מהיתרות הצבורות לזכותם ב"חשבון".בשנה שבה יהיה הפסד שנתי נקי מפעולות רגילות או שהבנק יחרוג מיחסי הלימות ההון שלו (יחס של הון לנכסי הסיכון שדרוש על מנת לשמור על יציבות הבנק, הנקבע על ידי בנק ישראל), לא יבוצע תשלום גם אם יש עוד כסף ב"חשבון".35% מהתגמול ליו"ר ולמנכ"ל לפי חוות דעתליו"ר ולמנכ"ל, המנגנון מעט שונה. שיעור הבונוס מבוסס גם הוא על הפרש התשואה, אך הוא ייקבע עד תקרת פער של 4% ולא 6% כמו אצל חברי ההנהלה. הפרש התשואה יקבע מקדם בהתאם לגובהו - שיוכפל בהון העצמי של הבנק, וכך ייקבע תקציב הבונוסים הכולל ליו"ר ולמנכ"ל.כאשר הפרש התשואה שלילי וגדול מ-0.5%-, ייקנסו היו"ר והמנכ"ל עד להפרש של 6.5% בין התשואה על ההון לבין מחיר ההון, כשתקציב הקנס ייקבע באופן דומה לתקציב הבונוסים.לאחר שיוחשב סך תקציב המענק או הקנס השנתי ליו"ר ולמנכ"ל, 65% מהסכום יחולקו באופן שווה ביניהם, והיתרה תחולק על פי חוות דעת הדירקטוריון, אשר תיקבע על פי עמידת המנהל ביישום תוכנית העבודה של הבנק לטווח הקצר וכן פיתוח, יישום וקידום החזון והאסטרטגיה ארוכת הטווח של הבנק.תקרת המענק ליו"ר ולמנכ"ל, לא תעלה על 4 מיליון שקל בכל מקרה במענק חיובי, ועל 3.3 מיליון שקל בקנסות. גם ליו"ר ולמנכ"ל יהיה "חשבון רעיוני" שממנו יקבלו בכל שנה 45% מהיתרה, כאשר הבנק אינו מפסיד ועומד ביעדי הלימות ההון. בנוסף, הדירקטוריון יהיה רשאי לקבוע מענק ליו"ר ולמנכ"ל בגין רווחים מפעולות בלתי רגילות בגובה של עד 8 משכורות.היו"ר והמנכ"ל יהיו זכאים בנוסף, בכל שנה שבה יינתן בונוס, לקבל מענק שישמש לרכישת מניות של הבנק בבורסה, אם התשואה על ההון מפעולות רגילות של הבנק תהיה 9.5% ב-2010-2011. מניות אלו יהיו חסומות למימוש במשך שנתיים ויוחזקו על ידי נאמן.אופציות: מניות פנטום למשך שלוש שניםבמתן האופציות ייעשה גם כן הבדל בין חברי ההנהלה ליו"ר ולמנכ"ל. לחברי ההנהלה יוענקו מניות פנטום בהתאם לדרגתו של חבר ההנהלה, עד ל-300 אלף מניות פנטום. המניות יבשילו בשלוש מנות שוות, לאחר 12, 24 ו-36 חודשים. מניית הפועלים נסחרה אתמול בשער של כ-15.60 שקלים.בנוסף, בכל שנה יוענקו לכל חבר הנהלה בהתאם לדרגתו עד 30 אלף מניות פנטום נוספות, כאשר כמות זו תגזר גם כן מהפרש התשואה בין מחיר ההון לבין התשואה על ההון מפעולות רגילות. על מנת לקבל את מניות הפנטום באותה שנה יהיה צורך בהפרש של 1% לפחות ועד להפרש מקסימלי של 3%. המניות שיוענקו בכל שנה יהיו חסומות לשנה.במקרה שבו יהיה הפסד שנתי או הבנק יימצא בחריגה מיחסי הלימות ההון שלו, תימשך החסימה של כל מניות הפנטום שהיו אמורות לפקוע עד שהבנק יציג רווח ועמידה ביעדי הלימות הון.אם הבנק יהיה במצוקת נזילות והוא ימיר את שטרי ההון שהנפיק למניות, ייפקעו כל מניות הפנטום החסומות. בסיום העסקתו של חבר ההנהלה בבנק, יבוטלו מניות הפנטום החסומות שטרם הבשילו. במקרה שבו יחלק הבנק דיווידנד לפני מועד המימוש של מניות פנטום חסומות, חבר ההנהלה יהיה זכאי לתשלום בסכום השווה לסכום הדיווידנד.ליו"ר ולמנכ"ל יוענקו 400 אלף מניות פנטום חסומות לשלוש שנים. כמו כן בכל שנה יוענקו להם מניות פנטום נוספות עד לסך של 2 מיליון שקל. הכמות תיקבע על פי שני מרכיבים: הראשון, הפרש תשואה - המניות יינתנו אם התשואה על ההון מפעולות רגילות תהיה 4% לכל הפחות ממחיר ההון. כמות מניות הפנטום הזו תעלה עד לתקרה של 6% בהפרש התשואה.המרכיב השני הוא חוות דעת של הדירקטוריון. 65% מהכמות תינתן בכל מקרה בעמידה ביעד התשואה, ו-35% יהיו נתונים לשיקול דעת הדירקטוריון על פי עמידה ביעדים עסקיים. מניות אלו יהיו חסומות לשנה.-מניות פנטוםמניות שלא ניתן לקבל אותן בפועל, אלא לקבל בגינן תמורה כספית בלבד. זאת על מנת שלא לדלל את אחזקות הבעלות על הבנק

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully