כך תחסכו בתשלום המסים לקראת סוף השנה

לאחרונה עבר בכנסת חוק לישנוי נטל המס. עוזי קטן ושמעון בנדר מספקים מספר עצות שיחסכו בתשלום המס לנוכח השינוי

  • מסים
עוזי קטן ושמעון בנדר

מספר ימים לפני תום שנת המס 2011 מוגשות עצות שימושיות שיעזרו לכם לחסוך מס תוך מתן דגש לחוק לשינוי נטל המס שעבר בכנסת לאחרונה. סביר שחלק מהעצות יתאימו למרבית הקוראים.

1. הקדמת הכנסות ודחיית הוצאות - להבדיל מההמלצה השגרתית מידי שנה, בשנה זו לאור העלאת שיעורי מס ההכנסה ומס החברות בשנת 2012 מומלץ לשקול דווקא להקדים הכנסות לשנת 2011 ולדחות הוצאות לשנת 2012. העצה יכולה להיות רלוונטית לחברות, ולעצמאים המגיעים לשיעור המס השולי המרבי.

2. הקדמת חלוקת דיבידנדים – לאור עליית שיעור המס על דיבידנד מ 25% ל30% כאשר מדובר ביחיד בעל מניות מהותי, יש לשקול חלוקת הרווחים עוד השנה וזאת כאשר לחברה עודפים שישנה כוונה לחלקם בעתיד הקרוב.

להפקיד קופות גמל עד משכורת דצמבר

3. התאגדות כחברה חלף פעילות כעצמאי - המלצה זו צריכה להיבחן בעסקים עם פעילות גדולה או בעסקים שבהם נפח הפעילות צפוי לגדול. בצורה זו ניתן להפחית את נטל המס המידי מ-48% שהוא שיעור המס השולי המרבי על יחיד ל-25% שהוא שיעור מס החברות בשנת 2012. בנוסף יודגש כי הכנסות חברה אינן חייבות בביטוח לאומי לעומת הכנסות היחיד החייבות בבטוח לאומי. עם זאת, יודגש כי משיכת הרווחים בעתיד תמוסה כדיבידנד. יתרון נוסף הוא ההגנה המשפטית לה זוכה בעל המניות בחברה לעומת החשיפה לתביעות אישיות של העצמאי.

4. הפסדים מניירות ערך- ליחידים להם היו בשנת המס הפסדים מניירות ערך יש לבדוק האם הבנק קיזז הפסדים אלו כנגד רווחים אחרים מניירות ערך בשנת המס. יודגש בעניין זה כי הבנקים מקזזים הפסדים כנגד רווחים רק כאשר ההפסדים קדמו לרווחים בתוך שנת המס ואילו כאשר בתחילת השנה היו רווחים שנוכה מהם מס ולאחר מכן נוצרו הפסדים, הבנקים לא מקזזים את ההפסדים וכמובן לא מחזירים את המס שנוכה. כמו כן קיזוז כאמור לא מבוצע בין בנקים שונים כאשר ההשקעה בניירות ערך נעשית באמצעות יותר מבנק אחד. במקרה אלו הדרך היחידה לקבלת ההחזר היא הגשת דוח למס הכנסה. גם ביחידות השתתפות של חיפושי גז ונפט קיים החזר שמחייב בדיקה מול מס הכנסה.

5. ניירות ערך בהם גלום רווח - לאור העלאת שיעורי מס רווח הון מ-20% ל-25% ( מ-25% ל-30% אצל בעל מניות מהותי), מכירת ניירות ערך אלו החל מ 1/1/2012 תהא חייבת בשיעור מס גבוה יותר. לאור האמור תתאפשר מכירה רעיונית של ניירות הערך. מכירה רעיונית משמעותה תשלום מס כיום תוך יצירת בסיס עלות גבוה יותר במכירה העתידית. כדאיות ביצוע מכירה רעיונית כאמור תלויה בגובה הרווח הגלום במניות, בקיומם של הפסדים ברי קיזוז ובמשך התקופה בה יש כוונה להחזיק בניירות הערך.

6. קיזוז הפסד מניירות ערך כנגד הכנסות מדיבידנד- הפסד מניירות ערך ניתן לקזז כנגד רווחי הון אחרים ולכן יש לשקול לממש את ניירות הערך בהם גלום הפסד עוד השנה במידה וקיימים רווחי הון אחרים. בנוסף פקודת מס הכנסה מאפשרת לקזזם גם כנגד הכנסות מריבית או מדיבידנדים מניירות ובלבד ששיעור המס עליהם אינו עולה על 25%.

בעניין זה ראוי לציין תכנון מקובל אצל בעלי חברות פרטיות היה למשוך דיבידנדים מהחברות ולקזזם כנגד הפסדי הון ממכירת ניירות ערך בבורסה. תכנון שכאמור לא יתאפשר בשנים הבאות, לאור עליית שיעורי המס על דיבידנד המקבל בעל מניות מהותי מ 25% ל 30%. במקרים המתאימים יש לשקול מכירת ניירות הערך שבהם גלום הפסד ובמקביל משיכת דיבידנדים כל זאת עד לתום השנה.

7. חובות אבודים – חובות אבודים הנם חובות שלא ניתנים לגבייה. חובות אלו יוכרו כהוצאה אצל הנישום (המדווח על בסיס מצטבר) בהתקיים התנאים הבאים: מדובר בחוב שנוצר בעסק והוכח לנחת דעתו של פקיד השומה כי נעשה אבוד בשנת המס. על מנת להניח דעתו של פקיד השומה יש פעול עוד טרם תום השנה על מנת להראות מאמצי גביה כגון פנייה חוזרת לחייב, תביעה משפטית ו/או להצטייד במכתב עורך דין בדבר סיכוי נמוך לגביית החוב באמצעים משפטיים. נדגיש כי יש לבחון המלצה זו בכפוף לעליה בשיעורי המס כאמור בסעיף הראשון.

כמו כן, אפשר, בכפוף לתנאים מסוימים, לפנות לרשויות מע"מ ולתבוע חזרה מע"מ עסקאות ששולם לאחר שהתברר שהחוב הפך לאבוד.

8. מלאי - במהלך ספירות המלאי המבוצעות בתום השנה יש לבדוק האם קיים מלאי איטי או מלאי מת. ירידת ערכו של המלאי ממחיר העלות מוכרת כהוצאה גם לצורכי מס הכנסה. גם כאן ראוי לציין את עליית שיעורי המס הצפויה.

9. ניכויים וזיכויים אישיים - ניכוי הוא סכום המקטין את ההכנסה החייבת ולפיכך את המס. זיכוי לעומתו מהווה הנחה במס. ניכויים וזיכויים אישיים הינם שנתיים ולא ניתנים להעברה לשנים הבאות ולפיכך מומלץ לדאוג לנצלם עוד בשנת המס.

הפקדות או תשלומים לקופות גמל, קרנות השלמות, ביטוחי מנהלים וביטוחי חיים עד תום השנה תאפשרנה הפחתת המס לרבות בטוח לאומי לפיכך יש לשלמם עד תום שנת המס. בעניין זה נדגיש כי על מנת למקסם את הטבות המס על עצמאי להפקיד לקופת גמל 16% מסכום הכנסתו החייבת עד תקרת ההכנסה שעומדת בשנת 2011 על 196,800 ¤. כמו כן מומלץ להפקיד לקרן ההשתלמות כעמית עצמאי סכום של 7% מההכנסה החייבת עד תקרה שנתית של 249,000 ¤. במקרה זה סכום ההוצאה המוכרת יעמוד על 4.5% מתוך ההכנסה החייבת כאמור. ראוי להדגיש בעניין קרן ההשתלמות כי כעבור 6 שנות ותק (מהשנה בה הופקד לראשונה לקרן ההשתלמות) יוכל העצמאי למשוך את יתרת הכספים שצבר לרבות הרווחים, לכל מטרה, בפטור ממס, כך שמדובר למעשה גם במסלול חסכון פטור ממס. לעניין הזיכויים האישיים נדגיש את נקודות הזיכוי לחיילים משוחררים ולסטודנטים שסיימו לימודי תואר. כמו כן החל מינואר 2012, אבות לילדים עד גיל 3 יהיו זכאים לקבלת 2 נקודות זיכוי (בשנת הלידה ובשנה בה מלאו לילד 3 נקודה אחת ) שווי נקודת זיכוי הוא כ- 2500 ¤.

10. הפקדות מעביד לקופות גמל/ביטוחי מנהלים/ קרנות השתלמות - הפקדות אלו של המעביד לטובת העובדים מוכרות כהוצאה על בסיס מזומן ולפיכך יש לדאוג להשלמת הפקדתם עד למשכורת דצמבר.

11. תרומות - תרומות למוסד מאושר לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה מעניקות זיכוי במס בשיעור של 35% מגובה התרומה ליחיד ובשיעור מס חברות לחברה. התרומות מוכרות על בסיס מזומן ולפיכך יש לשלמן עד תום שנת המס. יודגש כי לשנת 2011 הסכום המינימאלי של תרומה המאפשר זיכוי הוא 420 ¤ ואילו הסכום המקסימאלי הינו 4,351,000 ¤.

12. גילוי מרצון - לאחרונה פרסמה רשות המסים נוהל בדבר גילוי מרצון בנוגע להכנסות שהופקו בחו"ל ולא דווחו כהכנסות בארץ. על פי הנוהל, גילוי מרצון של הכנסות אלו, בכפוף לתנאים מסוימים, לא יגרור הליך פלילי וכמו כן יינתנו הקלות לעניין הריבית והקנסות על המס בגין ההכנסה שלא דווחה.

עוזי קטן רו"ח ועו"ד, שמעון בנדר רו"ח, מרצים במרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    לוגו - פיקוד העורףפיקוד העורף

    התרעות פיקוד העורף

      walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully