וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

טיוטת בנק ישראל למימון רכישת אמצעי שליטה בתאגידים

איתן אבריאל

23.6.2002 / 15:49לכבוד התאגידים הבנקאייםהנדון: מימון רכישת אמצעי שליטה בתאגידים (ניהול בנקאי תקין, הוראה מס' 323)מבוא:1. לנוכח התגברות הסיכונים בסקטור הריאלי במשק והתרחבות האשראי הבנקאי בתחום זה ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות, תיקנתי את הוראה הנ"ל במפורט להלן.התיקונים להוראה:2. בסעיף 2 (הגדרות), בהגדרת "אשראי לרכישת אמצעי שליטה, בפסקה (א') במקום: 0.5% יבוא 0.25%".
3. בסעיף 4 (מגבלה כמותית) יבוצעו השינויים הבאים:א. בסעיף קטן (א) (1), במקום: "70% מעלות רכישתם" יבוא "50% מעלות רכישתם", ובמקום המילים "לא תעלה על הונו של התאגיד הבנקאי" יבוא: "לא תעלה על 50% מהונו של התאגיד הבנקאי".
ב. בסעיף קטן (א) (2), במקום: "50% מעלות רכישתם" יבוא: "30% מעלות רכישתם".דברי הסבר:החמרת המגבלות לרכישת אמצעי שליטה בתאגידים.תחילה:4. תחילת התיקונים להוראה על פי חוזה זה היא ביום פרסומו.5. עדכון הקובץ: מצ"ב דפי עדכון לקובץ הוראות ניהול בנקאי תקין, להל"ן הוראות העדכון:להוציא עמוד 3-1-323(2) (3/99)להכניס עמוד 3-1-323(3) (6/02)בכבוד רב,
יצחק טל
המפקח על הבנקיםמימון רכישת אמצעי שליטה בתאגידיםמבוא:1. כדי למזער את הסיכונים הנובעים ממימון רכישת שליטה או אמצעי שליטה בתאגידים, בסכומים או בשיעורי מימון גבוהים, כאשר יכולת פירעון האשראי מבוססת בעיקרה על התאגיד הנרכש ולעיתים אף ללא זכות חזרה ללווה, נקבעה הוראה זו העוסקת במגבלות כמותיות ובניהול החשיפה.הגדרות:2. "הון" - כהגדרתו בהוראה מס' 311 (יחס הון מזערי).
"אשראי לרכישת אמצעי שליטה" - אשראי לרכישת שליטה או אמצעי שליטה בתאגיד ובלבד שהתקיימו שני אלה:
א. סכום האשראי כאמור גבוה מ-0.25% מהון התאגיד הבנקאי המממן או 25 מיליוני שקלים (צמודים למדד המחירים לצרכן בגין חודש יוני 1998) לפי הגבוה מביניהם.
ב. פרעון האשראי מבוסס בעיקרו על התאגיד הנרכש (בכל מקרה בו לא זוהה מקור פרעון עיקרי אחר לאשראי, דהיינו תזרים מזומנים עיקרי אחר, ייחשב פרעון האשראי כמבוסס על התאגיד הנרכש)."שיעור מימון" - היחס באחוזים שבין סכום האשראי שניתן לרכישת אמצעי שליטה בתאגיד, לבין עלות רכישתם. כמו כן:1. אם אמצעי השליטה נרכשו לשיעורין, יחושב שיעור המימון כדלקמן: יתרת האשראי שניתנה לרכישת אמצעי שליטה בתאגיד ביחס לעלות כל רכישה כשהיא מתואמת למדד המחירים לצרכן בגין חודש מתן אשראי.
2. מיתרת האשראי ניתן לנכות ביטחונות הניתנים לניכוי על פי סעיף 5 להוראה מספר 313.
3. אם נמכרו חלק מאמצעי השליטה, יחושב שיעור המימון כמפורט בפיסקה 1 בהתאמה, ולאחר שמעלות הרכישה המתואמת נוכתה תמורת המכירה.ניהול הסיכון:3 (א). דירקטוריון של תאגיד בנקאי ידון לפחות אחת לשנה במדיניות התאגיד הבנקאי ביחס למתן אשראי לרכישת אמצעי שליטה בתאגידים. הדיון ייסוב בין היתר על:1. מדיניות התאגיד הבנקאי ביחס למתן אשראי לרכישת אמצעי שליטה בתאגידים על ידי אחרים. (סוג התאגידים, שיעור המימון, סוגי האשראי, סוגי הביטחונות, מרווחי הביטחון עליהם וכו').2. היקף החשיפה הכולל והרצוי ביחס להון של התאגיד הבנקאי, לאשראי לרכישת אמצעי שליטה ושיעור החשיפה הרצוי לאשראי כאמור בתאגיד בודד.3. אשראי לרכישת אמצעי שליטה בתאגידים השולטים בתאגידים אחרים שהתאגיד הבנקאי מימן את רכישת השליטה בהם.4. אשראי לרכישת אמצעי שליטה, שאין לגביו זכות חזרה ללווה.(ב). אחת לחצי שנה הדירקטוריון יקיים דיון במצב האשראי הכולל לרכישת אמצעי שליטה ודיון מפורט בכל אשראי שמעל סכום מינימום שיקבע הדירקטוריון.מגבלה כמותית:4.(א) (1). יתרת האשראי לרכישת אמצעי שליטה בכלל התאגידים, במקרים בהם שיעור המימון לרכישת אמצעי השליטה בתאגיד עלה על 50% מעלות רכישתם, לא תעלה על 50% מהונו של התאגיד הבנקאי, נותן האשראי.(2). מבלי לפגוע באמור בפיסקה 1, יתרת האשראי שנתן תאגיד בנקאי לרכישת אמצעי שליטה של תאגיד בנקאי אחר, במקרים בהם שיעור המימון לרכישת אמצעי השליטה בתאגיד הבנקאי האחר עלה על 30%מעלות רכישתם, לא תעלה על הנמוך מבין אלה:(א). 5% מהונו של התאגיד הבנקאי, נותן האשראי.
(ב). 5% מהונו של התאגיד הבנקאי הנרכש (לפי הדו"ח האחרון שפירסם), או שיעור אחר שקבע המפקח לתאגיד בנקאי שהונו נמוך מסך של 500 מיליון שקל.(ב) (1). בסוף כל רבעון יעדכן התאגיד הבנקאי את הסכומים והשיעורים לצורך האמור בסעיף קטן(א).(2). עדכון כאמור בפיסקה (1), ייערך ביחס לכל תאגיד על פי החישוב להלן:יתרת האשראי בפועל ביחס לעלות הרכישה כשהיא מותאמת למדד המחירים לצרכן. מעלות הרכישה המותאמת יש לנכות דיבידנדים שקיבל הלווה מרווחים שנצברו בתאגיד הנרכש לפני מועד הרכישה ומרווחים מפעולות מהותיות נוספות שלא במהלך העסקים הרגיל של התאגיד, שרכישת אמצעי השליטה בו מומנה על ידי התאגיד הבנקאי (כגון מכירת אחזקות בתאגידים נשלטים או מוחזקים).הצמדת סכומים למטבע חוץ:5. בתאגיד נרכש שדו"חותיו הכספיים נקובים במטבע חוץ או מותאמים על פי השינויים בשער מטבע חוץ (השער היציג של המטבע), על פי סעיף 29 לגילוי דעת מס' 36 של לשכת רואי חשבון, תיחשב ההתייחסות בהוראה זו למדד או להפרשי מדד כהתייחסות לשער מטבע חוץ או לשינויים בו, כל אימת שהנסיבות מחייבות זאת.הוראת מעבר:6. תאגיד בנקאי שבתאריך פרסום התיקון להוראה (14/3/99) נמצא בחריגה מהמגבלה הכמותית, המפורטת בסעיף 4(א)(2), יחסל את החריגה לא יאוחר מיום 1/1/2005.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully