סדקים בהסדר עם תשובה: "ההסדר גובש ללא הסמכה"

מחזיקי אג"ח כה של דלק נדל"ן שאינם שותפים להסדר החוב שהתגבש בין החברה ל-2 סדרות האג"ח האחרות תוקפים את ההסדר. לטענתם, ההסדר טעון אישור האסיפה הכללית של המחזיקים

מיכאל רוכוורגר ושלי אפלברג

עו"ד גיסין, המייצג את נציגות מחזיקי אג"ח כ"ה הקצרה שאינה חלק מההסדר בחברת דלק נדל"ן של יצחק תשובה, מתחיל להסיר את הכפפות ולתקוף את ההסכמות שהושגו עם נציגי 2 הסדרות האחרות. ביום רביעי הבא תתכנס האסיפה של מחזיקי אג"ח כה', שדלק נדל"ן חייבת להם כ-600 מיליון שקל.

היום מראה גיסין כדוגמה כי "בקשת החברה נושאת את הכותרת 'בקשה לקבלת צו לכינוס אסיפת נושים ובעלי מניות לצורך אישור הסדר שגובש עם רוב מחזיקי אגרות החוב לפי סעיף 350 לחוק החברות'. לטענתו, "אליבא ד'החברה, מדובר בהסדר מגובש עם רוב מחזיקי אגרות החוב".

גיסין גם מתייחס לכך שדלק נדל"ן טוענת בבקשה לבית משפט לאישור ההסדר שהיא מבוססת על "מתווה מוסכם שגובש בין החברה לבין נציגויות מחזיקי האג"ח (סדרות ד' וה') המייצגות את מרבית מחזיקי אגרות החוב שהנפיקה החברה (כ-72% מאגרות החוב הלא מובטחות שבידי הציבור)".

גיסין מסביר כי "כידוע לכל, הואיל ושטרי הנאמנות מקנים סמכויות לפעול ולהחליט בשם מחזיקי אגרות החוב, אך ורק לנאמן ולאסיפת מחזיקי איגרות החוב, סמכויותיהן של נציגויות מחזיקי איגרות חוב באשר הן שאובות אך ורק מההחלטה על פיהן החליטה אסיפת המחזיקים הרלבנטית, על המינוי שלהן". בהתאם לכך, מראה גיסין את הממצאים שאליהם הגיעה נציגות כ"ה בעקבות ההחלטות שהתקבלו ע"י הנציגויות של סדרות ד' ו-ה'.

גיסין טוען כי "על פי החלטת אסיפת מחזיקי איגרות החוב (סדרה ה') מיום 27 ביולי 2011, הוחלט למנות נציגות נפרדת אשר הוקנו לה סמכויות שונות וביניהן... ניהול מו"מ מול החברה לגיבוש הסדר אשר, ככל שיגובש, יובא לאישור אסיפת המחזיקים בהחלטה מיוחדת". לדבריו, "על פי החלטת אסיפת מחזיקי האג"ח (סדרה ד') ב-3 באוגוסט 2011, הוחלט למנות נציגות נפרדת אשר הוקנו לה סמכויות שונות ובינהן ... ניהול מו"מ מול החברה לגיבוש הסדר אשר, ככל שיגובש, יובא לאישור אסיפת המחזיקים בהחלטה מיוחדת".

"אם כך, לא יכול להיות ספק כי הנציגויות לא הוסמכו מעולם לאשר הסדר כלשהו בשם מחזיקי איגרות החוב, אלא לכל היותר להביא הצעת הסדר לאישור בהחלטה מיוחדת (75%) של אסיפת המחזיקים הרלבנטית", כותב גיסין. "לפיכך, לא פלא כי נוסח חתימתם של כל אחת מהנציגויות על מסמך העקרונות, קובע אך ורק כדלקמן: 'בשם נציגות... הננו לאשר כי אנו נמליץ לאסיפת מחזיקי איגרות החוב של סדרה ... שתתכנס בתוך 14 יום ממועד מסמך זה, ככל שתתכנס, לאשר באופן עקרוני אינדיקטיבי ולא מחייב ('החלטת קידום') את עקרונות ההסדר המפורטים במסמך זה, וזאת מבלי לגרוע מזכותם של המחזיקים להחליט לפי שיקול דעתם בעד או נגד עקרונות ההסדר ומבלי להטיל כל אחריות מכל מין וסוג על הנציגות בקשר עם מסמך זה".

בהתאם לכך, מסביר גיסין כי "על פי חתימתן של הנציגויות הנכבדות, כל שהסכימו הנציגויות לאשר היה שהן ימליצו לאסיפות שיכונסו (ככל שיכונסו...), לאשר את מסמך עקרונות ההסדר. הא ותו לא. הנציגויות לא שכחו גם לציין כי אין בחתימתם על מסמך העקרונות כדי להטיל על הנציגויות אחריות מכל מין וסוג שהוא. אם כך – נשאלת השאלה - את מי מחייבת החתימה האמורה ואיזה תוקף בכלל יש לתת לה?

עם זאת, לטענתו של גיסין, "בבקשת החברה כפי שהוגשה לבית המשפט שעות ספורות לאחר חתימת מסמך העקרונות, לא בררה החברה את המילים והודיעה כי הגיעה ל'הסדר מגובש עם רוב מחזיקי איגרות החוב'. דומה כי לא רק שהדברים אינם נכונים עובדתית, הם עלולים להגיע עד לכדי הטעייה של ממש של בית המשפט ושל ציבור המחזיקים בניירות הערך של החברה".

בנוסף לכך מסביר גיסין כי "בהתבסס על הטענה בדבר קיומו לכאורה של 'הסדר מגובש', מבקשת החברה הלכה למעשה (ראה סעיף 10 לבקשת החברה), להתעלם ולדלג על הוראות שטרי הנאמנות וזכויות מחזיקי איגרות החוב מהסדרות השונות, ולהביא את ההסדר המוצע ישירות לאישור 'אסיפת נושים בלתי מובטחים אחת'.

לדברי גיסין, "אפילו בכך לא מסתפקת החברה בבקשתה. אותה אסיפת נושים, אליבא ד'החברה, תהיה 'מורכבת ממחזיקי איגרות החוב ומקבוצת דלק, שהינם נושים פיננסים בלתי מובטחים של החברה, ואשר חובם יוסדר במסגרת ההסדר המוצע.... ממש כך - חברה בשליטת בעל השליטה בחברה, תתכנס לאסיפה אחת עם מחזיקי איגרות החוב ששמו את מבטחם באותו בעל שליטה, ואליבא ד'החברה, תשתתף באותה אסיפה שתכריע בדבר ההסדר".

האסיפה תכונס בשבוע הבא

בעקבות זאת, טוען גיסין כי "זה המקום להפנות תשומת הלב לעובדה המטרידה כי הגם שכאמור, הנציגות לא אישרה את עקרונות ההסדר, בסעיף 19 למסמך, נקבע כי 'בכפוף לאמור בסעיף 18 לעיל, אין לנציגות אג"ח ד' ולנציגות אג"ח ה' התנגדות כי החברה תגיש מסמך זה לבית המשפט במסגרת בקשה לזימון אסיפות לאישור הסדר נושים לפי סעיף 350 לחוק החברות....".

לאור כל זאת, ביקש גיסין מכל אחת מהנציגויות ד', ה' להודיע לו האם לפי עמדתן אכן "גובש הסדר עם רוב מחזיקי אגרות החוב" כטענת החברה? האם לפי עמדתן היתה להם סמכות לאשר לחברה להגיש מסמך העקרונות לבית המשפט כמפורט בסעיף 19 להסכם העקרונות? האם לפי עמדתן, הן מוסמכות לאשר (או לאפשר לחברה בשתיקתם), כי ההסדר המוצע על ידי החברה יאושר במסגרת אסיפת נושים אחת מבלי שעמד למבחן של אסיפת מחזיקי איגרות החוב מהסדרה הספציפית אשר מינתה אותם לתפקיד?ה אם בכוונתן לכנס אסיפות של שולחיהן - מחזיקי אגרות החוב (מסדרות ד' ו- ה' בהתאמה) לאישור "בהחלטה מיוחדת" של ההסדר שהוצע? או שמא להבנתן, אין צורך באסיפות כאמור ודי בהודעתם כי יציעו למחזיקים לתמוך בהסדר 'ככל שיכונסו' האסיפות כדי לאפשר לחברה לדלג ולייתר את הצורך בכינוס אסיפות כאמור?.

כלל פיננסים, נאמן סדרה כ"ה של דלק נדל"ן , פירסמה היום (ה') הודעה על זימון אסיפה ליום רביעי הבא בה ייקבע אם תוסמך נציגות של בעלי האג"ח לפנות לבית המשפט בבקשה לפירוק החברה. זאת על רקע החלטת דלק נדל"ן לא לבקש מבית המשפט הקפאת הליכים.

אתמול (ד') אישרה השופטת ורדה אלשיך לדלק נדל"ן לקיים אסיפת נושים, שבה תנסה החברה לאשר ברוב של 75% את ההסדר שהושג עם נציגויות אג"ח ד' ו-ה' (72% מבעלי החוב). ההסדר עם שתי סדרות האג"ח מגלם תספורת של 50%-30%.

נציגי אג"ח כ"ה, ביניהם עו"ד גיא גיסין ועו"ד אדוארד קלר, ידווחו באסיפה על המשמעויות המשפטיות של מתווה העקרונות להסדר שנחתם עם הסדרות האחרות, כמו גם על המשמעות של כינוס אסיפה נושים אחת לאישור ההסדר. כך למשל, אם שאר בעלי החוב מהסדרות האחרות יצביעו באופן אחיד בעד קבלת העקרונות המוצעים, סיכוייה של סדרה כ"ה למנוע את ההסדר יהיה קטן.

ההצבעה תכריע האם להעניק לנאמן ולנציגות אפשרות לנהל מו"מ עם חברת דלק נדל"ן להגיע להסכמות על בסיס במתווה ההסדר המוצע. זאת בניגוד להצהרות בחודשים האחרונים בדבר ויתור לבעל השליטה, יצחק תשובה על חלק מהחוב. גם הפעם מבקשים בנציגות כ"ה ממחזיקי האג"ח לשאת בעלויות המימון של שכר הנאמן לצורך נקיטת הליכים משפטיים.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully