וואלה!
וואלה!
וואלה!
וואלה!

וואלה! האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

שיא לאומי חדש: שילש את הרווח הנקי ב-2021

עודכן לאחרונה: 9.3.2022 / 9:51

בנק לאומי הפך לרווחי בישראל, עם רווח נקי של כ-6 מיליארד שקל ב-2021, הנתון מדהים בעיקר בהשוואה לשנת 2020, בה היה הרווח הנקי 2.1 מיליארד שקל. שנה נהדרת גם לבעלי המניות, עם דיבידנד של קרוב ל-600 מיליון שקל, נוסף על 2 מיליארד שכבר חולקו בגין הרבעונים הקודמים

המשפט הבא נכתב כבר כמה פעמים בשבוע האחרון, אבל כשמגיע-מגיע: ביצועי השיא של המשק הישראלי בשנת 2021 משתקפים היטב בדוחות המגזר הפיננסי, ובראשו הבנקים.

ואם כבר בבנקים עסקינן, אזי נפל דבר: אחרי שאתמול הציג בנק הפועלים תוצאות שנתיות נפלאות עם רווח נקי של קרוב ל-5 מיליארד שקלים, עתה הגיעו התוצאות של בנק לאומי שמציגות רווח נקי גבוה אף יותר: כ-6 מיליארד שקל בשנת 2021. שנאמר בשפה לא כלכלית: וואו!

לאומי מסכם את שנת 2021 עם ביצועי שיא ודיבידנד מצטבר של כ-2.6 מיליארדי שקל, צמיחה מרשימה בתיק האשראי - 16.1%, שיפור משמעותי ביחס היעילות - 46.8% ותשואה להון - 15%.

לאור התוצאות המצוינות, אישר דירקטוריון הבנק חלוקת דיבידנד בסך של 588 מיליון שקל, בנוסף לדיבידנד בסך מצטבר של כ-2 מיליארדי שקל שחולק בגין תשעת החודשים הראשונים של השנה.

יו"ר לאומי, סאמר חאג' יחיא. סטודיו סרור,
יו"ר בנק לאומי, סאמר חאג' יחיא/סטודיו סרור

נתונים בולטים מהדוח

> הרווח הנקי בשנת 2021 הסתכם בכ-6 מיליארדי שקל בהשוואה ל-2.1 מיליארדי שקל בשנת 2020. הרווח הנקי ברבעון הרביעי של השנה הסתכם בכ-1.5 מיליארדי ₪, בהשוואה לכ-0.9 מיליארדי שקל ברבעון המקביל אשתקד.

> התשואה להון בשנת 2021 עמדה על שיעור של 15%, בהשוואה לתשואה של 5.7% בשנת 2020. התשואה להון ברבעון הרביעי של השנה עמדה על 14.8%, בהשוואה ל-9.8% ברבעון המקביל אשתקד. הגידול הניכר בתשואה להון נובע בעיקרו מעלייה מהותית בהכנסות לצד עלייה מתונה בהוצאות, ובהקטנת ההפרשה להפסדי אשראי בהשוואה לגידול משמעותי בהוצאה להפסדי אשראי בתקופה המקבילה אשתקד.

> דיבידנד - דירקטוריון הבנק אישר חלוקת דיבידנד בסך של 588 מיליוני שקל, המהווים 40% מהרווח הנקי לרבעון הרביעי של 2021, וזאת בנוסף לחלוקת דיבידנד בסך מצטבר של כ-2 מיליארדי שקל במחצית השנייה של השנה.

> צמיחה בתיק האשראי - הבנק המשיך למקד את הצמיחה שלו בתיק האשראי במגזר העסקי, המסחרי ובמשכנתאות. בשנת 2021 תיק האשראי גדל בשיעור כולל של 16.1%. התיק העסקי גדל בשיעור של כ-20%, התיק המסחרי גדל בשיעור של 15.2%, ותיק המשכנתאות גדל ב-14.5%. בנוסף, הודות לשימוש במודלים מתקדמים ודיגיטל, האשראי ללקוחות פרטיים גדל בשיעור של כ-10%.

> הוצאות (הכנסות) להפסדי אשראי - בשנת 2021 נרשמה הכנסה בשיעור של 0.25% מהיתרה הממוצעת של האשראי לציבור, לעומת שיעור הוצאה של 0.88% בשנת 2020. ההכנסה בשנת 2021 מקורה הן בהפרשה הפרטנית - בעיקר כתוצאה מגביות - והן בהפרשה הקבוצתית, וזאת על רקע ההתרחבות הכלכלית במשק, הירידה במצב התחלואה והשיפור בפרמטרים המאקרו כלכליים. ברבעון הרביעי של שנת 2021 נרשמה הכנסה בשיעור של כ-0.1% מהיתרה הממוצעת של האשראי לציבור, בהשוואה להוצאה בשיעור של כ-0.37% ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסה ברבעון הרביעי של השנה מקורה בעיקר מגביות.

> הכנסות הריבית נטו בשנת 2021 הסתכמו ב-10.3 מיליארדי שקל, גידול של כ-18.6% לעומת שנת 2020. הגידול בהכנסות הריבית הוא תוצאה בעיקר של הגידול בתיק האשראי של הבנק ופערי המדד בין התקופות, אשר קוזזו בחלקן מהשפעות ירידת ריבית הפד וריבית בנק ישראל.

> הכנסות מימון שאינן מריבית בשנת 2021 הסתכמו ב-1.7 מיליארד שקל, בהשוואה לכמיליארד שקל בשנת 2020. עיקר הגידול בהכנסות מקורו ברווחים ממכירת מניות ריטיילורס ואיירונסורס, וכן מהשפעת נגזרים והפרשי שער.

> יחס היעילות בשנת 2021 ירד לשיעור של 46.8%, לעומת 53.8% בשנת 2020. יחס היעילות ברבעון הרביעי של השנה עמד על 47.9%, לעומת 50.7% ברבעון המקביל אשתקד.

> ההוצאות התפעוליות ואחרות בשנת 2021 עלו בכ-382 מיליוני שקל לעומת שנת 2020, גידול של 5.4%, בעיקר על רקע הפרשות למענקים בהתאם לתוצאות הכספיות. ההוצאות התפעוליות האחרות ירדו בשיעור של כ-3.6%.

> יחסי ההון עצמי - יחס הון עצמי רובד 1 ליום 31 בדצמבר 2021 עמד על שיעור של 11.50%, ויחס ההון הכולל עמד על 14.21%.

> פעילות בחו"ל - לאומי ממשיך בצמיחה בתיק האשראי בחו"ל, תוך צמצום מהותי של סיכוני ציות ורגולציה: בארה"ב - נחתמה עסקה למיזוג פעילות LEUMI USA עם VALLEY NATIONAL BANK ועם השלמתה, צפויות גם עסקאות השתתפות באשראי; באירופה - הוחלט להתמקד באשראי ללקוחות עסקיים ומסחריים ולפיכך, החל תהליך להשבת הרישיון הבנקאי באנגליה ומעבר לפעילות כחברת אשראי.

> בהמשך לאימוץ אסטרטגיה בנושאי ESG (סביבה, חברה וממשל תאגידי), לאומי מפרסם לראשונה יעדים ומדדים כמותיים ארוכי טווח. יעד האשראי "הירוק" שנקבע הוא 35 מיליארדי שקל עד שנת 2030.

התפתחות סעיפי המאזן:

> ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות הבנק ליום 31 בדצמבר 2021 הסתכם ב-41.6 מיליארדי שקל, בהשוואה ל-37.7 מיליארדי שקל ב-31 בדצמבר 2020.

> האשראי לציבור נטו ליום 31 בדצמבר 2021 הסתכם בכ-343 מיליארדי שקל, בהשוואה לכ-295 מיליארדי שקל ב-31 בדצמבר 2020, גידול של כ- 16%. עיקר הגידול באשראי מקורו במשכנתאות, עסקים בינוניים ועסקים גדולים.

> פיקדונות הציבור ליום 31 בדצמבר 2021 הסתכמו בכ-537 מיליארדי שקל בהשוואה לכ-447 מיליארדי ₪ ב-31 בדצמבר 2020, גידול של כ-20%.

חנן פרידמן, בנק לאומי. יחסי ציבור,
חנן פרידמן, מנכ"ל לאומי. 6 מיליארד שקל רווח נקי לבנק ב-2021/יחסי ציבור

ירוקים - ולא רק בלוגו

יו"ר דירקטוריון לאומי, ד"ר סאמר חאג' יחיא: "ביצועי השיא שלנו בשנה החולפת נובעים מהעדכון המתמיד של מודל השירות בלאומי. הבנק חרת על דגלו יצירה של מערכת חדשנית ודינמית, הנותנת ללקוחות את השירות הכי נוח - בכל אמצעי, בכל זמן ובכל מקום, תוך התאמה לסביבה משתנה של אתגרים והזדמנויות.

השנה בחרנו להקדים ולפרסם את דוח סביבה, חברה וממשל תאגידי של לאומי יחד עם הדוח הכספי. מבחינתנו מדובר בשני חצאים של שלם שיש ביניהם הפריה הדדית. הדוח מלמד שאנו מעדכנים את מדיניות האשראי וההשקעות ליצירת סביבה ירוקה ולתמיכה במיזמים חברתיים שמחזקים את ערכי הסובלנות, ההוגנות ושוויון ההזדמנויות באוכלוסייה כולה.

לצורך המשך שגשוגו של לאומי, אנו משקיעים בבנקאים שלנו ומקדמים תרבות ארגונית של מצוינות, יצירתיות, הוגנות, חדשנות ואחריות. אני מוקיר מעומק לבי את עבודתם המקצועית והמסורה של מנהלינו ועובדינו. בו בזמן נתונה תודתי לקהל לקוחותינו ולמשקיעים על האמון המתמשך שלהם בדרכנו ובעשייתנו".

מנכ"ל לאומי, חנן פרידמן: "יישום האסטרטגיה שלנו, לצד הכלים הדיגיטליים והמודלים המתקדמים שהטמענו בבנק, באים לידי ביטוי בביצועים בשנה החולפת. הצמיחה המרשימה הושגה בעיקר בזכות התאמת מודל השירות שלנו לטעמי הלקוחות - הן הפרטיים והן העסקיים, והטמעת כלים טכנולוגיים וכלי דאטה מתקדמים העונים לצרכיהם. את כל זה השגנו בזכות ההון האנושי שלנו. אנו נמצאים בעיצומו של שינוי התרבות הארגונית שלנו לכזו המדגישה את המצוינות. בהתאם לכך, אנו דואגים לתגמל את העובדים המסורים שלנו, בהלימה ליעדים העסקיים. אני בטוח שרק כך נוכל להמשיך ולספק לקהל לקוחותינו את השירות הנוח ביותר ולהמשיך להיות הבנק המתקדם והמוביל בישראל".

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    2
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully