הנבחרת של קרנות הפנסיה: על ההבדל בין קרן פנסיה "רגילה" לקרן פנסיה נבחרת

קרן פנסיה נבחרת וקרן פנסיה "רגילה" דומות ברוב המוחלט של מאפייניהן, והן נבדלות זו מזו לגבי עצם קיומו של תהליך חיתום רפואי בקבלת עמית חדש וכן בעלויות דמי הניהול. אז במה כדאי לבחור?

תומר שלו, בשיתוף מיטב
04/07/2022
קרן פנסיה - אחד ממוצרי החיסכון הנפוצים ביותר בקרב החוסכים לגיל הפרישה(צילום: ShutterStock)

קרן פנסיה היא אחד ממוצרי החיסכון הנפוצים ביותר בקרב החוסכים לגיל הפרישהקרן פנסיה היא אחד ממוצרי החיסכון הנפוצים ביותר בקרב החוסכים לגיל הפרישה. בשנים האחרונות, האלטרנטיבות לקרן פנסיה עבור מי שמבקש לפתוח חיסכון פנסיוני, הן קופת גמל, שאינה מציעה הגנות ביטוחיות, וביטוחי מנהלים, שאמנם מציעים כיסויים ביטוחיים, אך בשקלול עלויות הניהול והביטוח מהווים פתרון יקר יותר. לעומתם, קרן הפנסיה מציעה לחוסכים שילוב אטרקטיבי של חיסכון וביטוח מובנה בעלויות נמוכות יחסית.

בהתאם להוראות הדין, לרשותו של עובד שכיר בחירה בין כל סוגי מכשירי החיסכון עם תחילת העסקתו, על פי שיקול דעתו הבלעדי. הוא רשאי לבחור גם את סוג המוצר (גמל מול פנסיה, למשל) וגם באיזה גוף הוא ינוהל. אולם, ככל שהעובד לא מבקש ממעסיקו להפקיד לו במוצר ספציפי, מחויב המעסיק לפתוח לעובד קרן פנסיה על שמו. קרן זו מכונה "קרן פנסיה נבחרת" (לשעבר: קרן ברירת מחדל) וכדאי להבחין בינה לבין קרן פנסיה שאיננה קרן נבחרת.

קרן פנסיה - קווים לדמותה

לפני שנצלול להבדל בין קרן "רגילה" לקרן "נבחרת", חשוב לעמוד על המשותף והמהותי לשתיהן. קרן פנסיה, כשמה כן היא, מיועדת לחיסכון עבור תקופת החיים שלאחר גיל הפרישה. נכון לשנת 2022 גיל הפרישה הרשמי לגברים עומד על גיל 67 ולנשים הוא עולה בהדרגה וייקבע על גיל 64. את הבקשה להתחיל לקבל קצבה, ניתן להגיש בפועל מגיל 60 ומעלה, בכל גיל.

לעובד השכיר, החיסכון מבוצע על בסיס ההפרשות המתבצעות על ידי המעסיק מתלוש השכר, שכוללות חלק המנוכה מהעובד ועוד שני חלקים על חשבון המעסיק, כשכולם מסתכמים לכל הפחות ב- 18.5% מהשכר הפנסיוני. לעתים ישנם רכיבי שכר (כמו עמלות למשל) שעליהם לא מתבצעת הפרשה לפנסיה. חובת ההפרשה לפנסיה לשכירים הוסדרה במסגרת צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק שפורסם בשנת 2008 (ולאחר מכן בוצעו בו תיקונים).

עמית עצמאי מפקיד לעצמו והוא כפוף להוראות דין המחילות עליו פנסיה חובה לעצמאים החל משנת 2017, המחייבות בהפרשה מינימלית כאחוז מסוים מהכנסתו השנתית של העצמאי, אך כמובן שאפשר להפקיד סכומים מעבר לחבות החוקית.

הכספים המופקדים לקרן הפנסיה מושקעים במגוון רחב של מסלולים וברמות סיכון משתנות, במטרה להשיא תשואה חיובית לאורך שנים, וזאת על מנת לייצר קצבה גבוהה ככל האפשר. הקצבה תחושב על ידי חלוקת יתרת החיסכון שנצבר בתוכנית, במקדם הקצבה כפי שיהיה נכון במועד קבלת הקצבה לראשונה. מקדם זה משתנה מעט לאורך שנות החיסכון, בהתאם לשינויים בתוחלת החיים, ומתקבע בעת קבלת הקצבה לראשונה. עם המרת החיסכון לקצבה, החוסך זכאי לתשלום חודשי עד לפטירתו, גם אם סך הקצבאות ששולמו לו במצטבר הן כבר מעל ומעבר לסכום שצבר נכון למועד בו הסב את הכספים לקצבה. כלומר, בהחלט ייתכן מצב שבו חוסך שיפליג בימים יקבל במצטבר סכום הגבוה מזה שעמד לרשותו ערב קבלת הקצבה לראשונה.

קרן פנסיה. 123rf.com,
קרן פנסיה היא מוצר חיסכון פנסיוני המשלב הן חיסכון והן כיסויים ביטוחיים משמעותיים עבור עמיתי הקרן(צילום: 123rf.com)

קרן פנסיה - הביטוח כבר בפנים

להבדיל ממכשירי חיסכון פנסיוניים אחרים, קרן פנסיה מציעה לחוסך שתי הגנות ביטוחיות מובנות במוצר, שכן פנסיה היא חבילת "הכל כלול", בלי צורך לרכוש תוספות, נספחים וכדומה. הכיסוי הראשון הוא ביטוח שארים המבטיח קצבה חודשית לבן/בת הזוג של החוסך/ת ולילדים עד להגיעם לגיל 21. גובה הקצבה לשארים נקבע בהתאם למסלול הביטוח שנבחר בעת ההצטרפות (וניתן לשנותו כמובן גם בהמשך) והקצבה מחושבת כאחוז מתוך השכר המבוטח, ללא קשר ליתרת החיסכון שנצברה. למשל, במסלול הביטוח המשמש כברירת מחדל, אם השכר המבוטח הוא בגובה של 10,000 ש"ח, בן/בת הזוג יהיו זכאים לקצבה של 6,000 ש"ח עד לפטירתם, ואילו הילדים יהיו זכאים לקצבה של 4,000 ש"ח שתחולק ביניהם עד להגעת הצעיר שביניהם לגיל 21.

ביטוח נוסף בקרן הפנסיה הוא ביטוח מפני אובדן כושר עבודה, המספק לחוסך/ת רשת הגנה במצב של נכות המונעת ממנו להמשיך לעבוד. גובה קצבת הנכות נקבע בהתאם למסלול הביטוח (ברירת המחדל היא 75% מהשכר) ונגזר גם הוא מגובה השכר המבוטח. קצבת הנכות תשולם למבוטח עד שיסיים את תקופת זכאותו לפנסיית נכות או עד לגיל הפרישה, כמוקדם מביניהם. נכה שמגיע לגיל הפרישה יוכל לתבוע קצבת זקנה בהתאם ליתרת החיסכון שצבר.

קרן פנסיה נבחרת ועקרון הערבות ההדדית

בשנים האחרונות הושקו מספר קרנות פנסיה נבחרות שהתמודדו וזכו במכרז של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. במסגרת המכרז, קרנות אלה התחייבו לקבל לקרן כל חוסך, ללא קשר למצבו הרפואי ולתחום עיסוקו, וכן התחייבו לדמי ניהול נמוכים במיוחד הנגבים מן ההפקדות ומן החיסכון וזאת לתקופה שלא תפחת מ-10 שנים ממועד ההצטרפות. כאמור, במקרה בו העובד אינו מגדיר קרן פנסיה אחרת להפקדות של המעסיק, באחריות המעסיק להפקיד לו כספים לאחת מקרנות הפנסיה הנבחרות (ברירת המחדל).

השוני המהותי בין קרן פנסיה נבחרת לקרן פנסיה שאינה נבחרת, טמון בהסרת חסם ביטוחי - קרן פנסיה שאינה נבחרת עורכת למצטרפים אליה (שלא במסגרת הצטרפות מרוכזת דרך אותו מעסיק) הליך חיתום רפואי, שעלול להסתיים בקבלתו של העמית לקרן תוך החרגת מצבים רפואיים שעליהם לא תהיה לו זכאות לקבל תשלום מהקרן בקרות מקרה הביטוח. לעומת זאת, בקרן פנסיה נבחרת, לא מתבצעים הליכים אלה וכולם מתקבלים בתנאים הרגילים. כדי לצמצם את הסיכון שהקרן תיכנס לגירעון, לחלק מהקרנות הנבחרות קיים מבטח משנה, שהוא תאגיד ביטוח בינלאומי גדול, שלוקח על עצמו חלק משמעותי מהתחייבויות הקרן לתשלומי ביטוח, וכגוף בינלאומי הסיכון שלו מפוזר על פני מגוון גופים במדינות שונות. בשנים האחרונות, מרבית ההצטרפויות הינן לקרנות נבחרות, אשר קולטות עמיתים מכל רחבי הארץ, ומכל משלחי היד. הדבר מביא לפיזור הסיכון הגלום בקבלת עמיתים, וזאת על אף שאינם מתבקשים להצהיר על מצבם הבריאותי. בשל הביזור הרב שהצטרפויות אלה מייצרות, יש הטוענים שהסיכון של קרנות הפנסיה הנבחרות הוא אפוא הסיכון של כלל ציבור החוסכים בישראל. כך, על אף שבקרן פנסיה התשלום לעמיתים מבוסס על מנגנון ערבות הדדי בין העמיתים, באופן שבו העמיתים הבריאים מסבסדים את העמיתים שתובעים במקרה נכות ומוות, לא נפגע חוסנן האקטוארי של הקרנות הנבחרות, והן אפילו שומרות בשנים האחרונות על עודף אקטוארי. העודף הזה הוא למעשה הפער החיובי שנוצר בין המקורות הכספיים לתשלום למבוטחים אל מול ההתחייבויות שנוצרות לקרן כלפיהם. את העודף הזה הקרנות מחלקות לכלל העמיתים בדרך של הגדלת יתרת החיסכון שלהם, ובמקרה של פנסיונרים המקבלים קצבה, בדרך של הגדלת הקצבה.

סיכום

קרן פנסיה היא מוצר חיסכון פנסיוני המשלב הן חיסכון והן כיסויים ביטוחיים משמעותיים עבור עמיתי הקרן. קרן פנסיה נבחרת וקרן פנסיה "רגילה" דומות ברוב המוחלט של מאפייניהן, והן נבדלות זו מזו לגבי עצם קיומו של תהליך חיתום רפואי בקבלת עמית חדש וכן בעלויות דמי הניהול. בכל מקרה, יכולת הבחירה היא בידי העובד, שיכול לבחור בגישה האקטיבית ולהגיש בקשת הצטרפות לקרן פנסיה לבחירתו או לאפשר למעסיקו לנתב אותו לקרן הפנסיה הנבחרת עמה אליה הוא בחר להפקיד לעובדיו כברירת מחדל.

דיסקליימר: אין לראות במידע הנ"ל ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ פנסיוני ו/או שיווק פנסיוני המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם ואין באמור משום הבטחת תשואה או רווח. מידע זה נכון למועד כתיבתו, והכל בכפוף להוראות הדין ותקנון הקופה.

  • קרן פנסיה

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully