וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

כמה דברים שלא ידעתם על אי.סי.איי / הארץ

22.3.2001 / 10:26

למשל, אינווייב נתנה ל-GVT אשראי ספקים ב-165 מ' ד'

הארץ
ltpgt
ltbrgt
lt/bgtמאת יורם גביזוןltbgt
lt/pgt

ltpgt
"זהו צעד חשוב בהשתלבות שוק ההון הישראלי בשוק הגלובלי", אמר פרופ' אמיר ברנע על המלצות הוועדה בראשותו לבחינת אופי הדיווח הכספי של החברות הבורסאיות. דקה לפני שנפסע לגן העדן של הדיווח האמריקאי, אפשר להתגעגע כבר לדיווח הישראלי הישן והטוב. הדו"חות הכספיים של כלל אלקטרוניקה הם דרך לבחון מקרוב את חייה של אי.סי.איי החברה הבת.
lt/pgt

ltpgt
לקראת פיצולה של חברת אי.סי.איי הוצגה חברת אינווייב, שעוסקת בפיתוח מערכת אלחוטיות לתקשורת טלפונית ותקשורת נתונים, כאחת מתקוותיה של החברה ליצירת ערך. מנכ"ל אי.סי.איי, דורון ענבר, העריך שאינוויב תצמח ב-40%, ותגיע למכירות של 160-150 מיליון דולר ב-2001. אחד הגורמים שהיו אמורים להבטיח את הצמיחה של אינווייב הוא חוזה של 165 מיליון דולר, עליו חתמה החברה במחצית 2000 עם GVT, שהוא מיזם הטלפוניה והאינטרנט בברזיל בו מעורבת דיסקונט השקעות.
lt/pgt

ltpgt
הביאורים לדו"חות הכספיים של אי.סי.איי מגלים באילו תנאים התבצעה העסקה שהגדילה משמעותית את מכירותיה של החברה כבר ברבעון הרביעי של 2000. אינווייב, אי.סי.איי וספק תקשורת צפון אמריקאי חתמו על הסכם למכירת ציוד ומתן אשראי ל-GVT בסכום של 165 מיליון דולר.
lt/pgt

ltpgt
אינווייב והספק הצפון אמריקאי נתנו ל-GVT אשראי ספקים לתקופה ממוצעת של 5 שנים, שנושא ריבית של 13%-11%, וייפרע החל מבעוד 3 שנים. כביטחון לאשראי קיבלה אינווייב שיעבודים על הזיכיון להפעלת רשת התקשורת בברזיל, וביטחונות נוספים כמו ערבויות של בעלי מניות, ושיעבודים בקשר להכנסות וחוזים שיהיו ל-GVT.
ltbrgt
lt/bgtהערכת החברה: השעבודים עולים על יתרת החובltbgt
אי.סי.איי מעריכה שערכי השעבודים עולים על יתרת החוב בספריה. הפקדונות משועבדים לבנק ישראלי שנתן לחברה הלוואות און קול בסכום של 230 מיליון דולר. החשיפה להצלחתו של פרויקט GVT עברה אם כן גם לאחד הבנקים בישראל.
lt/pgt

ltpgt
מזכיר אי.סי.איי, שמואל גיטלין, מסביר: "הפרויקט נעשה בתנאי שוק סבירים בברזיל, ואנו מעריכים כי בתוך שנתיים נוכל למכור את החוב. GVT היא הצלחה גדולה; עד עתה חוברו עשרות אלפי קווים, ויש ביקוש גדול להתקנות. נכון שהסיכון קיים. פרויקטים מסוג זה בנויים לטווח ארוך".
lt/pgt

ltpgt
גיטלין הוסיף, "הפרויקט הוא בהיקף של מיליארד דולר. בעלי מניותיו צריכים לממן 40%-30% ממנו, והיתרה תמומן על ידינו ועל ידי הספק הזר.
lt/pgt

ltpgt
עד כה סיפקה אינווייב ציוד ב-34 מיליון דולר שנזקף, לדברי גיטלין, כמכירות וסיווג כחוב לקוחות לזמן ארוך.
lt/pgt

ltpgt
הפרויקט עם GVT אינו היחיד שבו נתנה אי.סי.איי אשראי ספקים ארוך. יתרות חוב הלקוחות לזמן ארוך כוללות שני לקוחות שחובם לזמן ארוך מסתכם ב-40 מיליון דולר. החובות מבוטחים חלקית בפוליסות ביטוח לכיסוי סיכונים מסחריים, ואולם, לדברי גיטלין, הפרויקט בברזיל מכוסה בביטוח לסיכונים פוליטיים בלבד.
ltbrgt
lt/bgtאיגרות החוב אינן מובטחותltbgt
חשיפתה של אינווייב לפרויקט התקשורת של GVT אינה מסתיימת בכך. אינווייב רכשה איגרות חוב להמרה של Holland GVT, שהיא החברה האם של המיזם, בסכום של 27 מיליון דולר. איגרות החוב לטווח של 3 שנים נושאות ריבית של 5% אך אינן מובטחות.
lt/pgt

ltpgt
הדו"חות הכספיים מגלים את הלחץ בו היתה נתונה הנהלת אי.סי.איי לשפר מיידית את תנאי ההעסקה של עובדיה. זאת, בעקבות הערכים הדימיוניים שקיבלו חברות סטרט-אפ ובעיקר בעקבות עיסקת כרומטיס. עובדי אי.סי.איי, שפיתחה מוצר מקביל לזה של כרומטיס בחטיבה הקרויה כיום LightScape, היו מתוסכלים כשראו את עובדי המתחרה חוגגים על חוף הים את מכירתה החברה ללוסנט תמורת 4.7 מיליארד דולר.
lt/pgt

ltpgt
אי.סי.איי הקצתה לעובדיה 9 מיליון אופציות, שהן 10% מהונה של החברה בתחילת 2000 - כמות שגדולה פי 3 מהכמות שהוקצתה ב-1998-1997. בסוף נובמבר 2000 אף אושרה תת-תוכנית אופציות שמיועדת ליועצים ולקבלנים בתנאים זהים.
lt/pgt

ltpgt
האופציות לא עשו רבות להרגעת העובדים. הקריסה בשווי מניית אי.סי.איי גרמה לכך שמחיר המימוש של 99.9% מהאופציות שחולקו לעובדי החברה, היה גבוה ממחיר המניה כבר בסוף 2000. מחיר המימוש של 98% מהאופציות גבוה היום מ-17 דולר למניה, לעומת מחיר נוכחי של 8.25 דולר למניה.
lt/pgt

ltpgt
האופציות לא הועילו לעובדים, אבל לחברה הן היו עלולות לגרום לנזק חשבונאי כבד. ההטבה הגלומה בהקצאת אופציות לעובדים נזקפת בדו"חות הכספיים כהוצאה על פי אחד משני תקנים חשבונאיים. האחד על פי השווי הנאיבי של האופציה ביום הענקת האופציה ופריסתה על פני תקופת האכשרה (vesting), והשני על פי השווי לפי נוסחת בלק ושולס של האופציות.
ltbrgt
lt/bgtמודל השווי הנאיביltbgt
אי.סי.איי בחרה, בהתאם לתקן 123, להמשיך ולאמץ את מודל השווי הנאיבי, ואין זה פלא. על פי תקן 123 מחוייבת אי.סי.איי לגלות כיצד היה משפיע חישוב ההטבה לעובדים, על פי שוויין ההוגן של האופציות. אי.סי.איי חישבה ומצאה כי השווי בלק ושולסי של האופציות שחולקו ב-2000 היה 12.2 דולר.
lt/pgt

ltpgt
אילו היו מחושבות הוצאות השכר בהתאם לשוויין בלק ושולסי, היה ההפסד של אי.סי.איי ב-2000 צומח מ-91 מיליון דולר ל-147 מיליון דולר, ומגדיל את ההפסד למניה מדולר ל-1.6 דולר.
lt/pgt

ltpgt
טוב, עכשיו אתה רואה מה שווה מודל בלק ושולס, אומר שמואל גיטלין, ברור שלא נבחר במודל שנותן לאופציות שווי של 12 דולר כאשר המניה ב-8 דולר. מחיר מימוש מוצלח יותר השיגו עובדיה של תדיראן תקשורת, שמוזגה לתוך אי.סי.איי ברבעון הראשון של 1999.
lt/pgt

ltpgt
בטרם השלמת העסקה קיבלו בעלי האופציות בתדיראן תקשורת זכות להשתתף בתוכנית שאפשרה להם להמיר את האופציות שקיבלו בתדיראן תקשורת במניות אי.סי.איי. במקביל נתנו להם אופציות מכר (put), למכור את המניות לנאמן שימכור אותם מצידו לאי.סי.איי, במחיר מינימלי של 32.9 דולר למניה. 530 אלף אופציות מומשו במסגרת התוכנית ו-161 אלף אופציו

0
walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully